Copyright 

Tristar Europe B.V. is trots op de merken die we hebben opgebouwd. Om beschadiging aan onze merken te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de namen Tristar, AudioSonic, Campart, Brixton en alle bijbehorende logo’s. Tristar Europe B.V. staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten, zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Gebruik door derden
Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van een van bovenstaande namen, logo's of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Tristar Europe B.V., vooraf contact op te nemen met de afdeling Marketing & Communicatie van Tristar Europe B.V.. Per situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Tristar Europe B.V., zal Tristar Europe B.V. zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald. Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Tristar Europe B.V. voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan, mits Tristar Europe B.V. daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Voor vragen en aanvragen kunt u contact opnemen met:
Tristar Europe B.V. 
Afdeling Marketing & Communicatie 
Postbus 3189 
5003 DD Tilburg 
Telefoon: +31 (0)13-594 0386 
E-mail: sales@tristar.eu 

De website
Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Tristar Europe B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht.  De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Tristar Europe B.V., behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website. 


Disclaimer 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Fouten in de gegevensverwerking kunnen wij niet altijd voorkomen.